Condicions legals de contractació per a Empreses, política de privacitat i terms d’us.

1. Informació Legal

Sucasvc, SL, (d'ara endavant, “Sucasuc”), amb domicili en La Massana, Principat d'Andorra, en Av. El Través 31, Baixo A; proveïda de NRT L-173416-Z, correu electrònic empresa@latevafeina.com, és la titular i propietària dels llocs web: www.latevafeina.com, www.latevafeina.ad, www.latevafeina.es, www.latevafeina.cat, (d'ara endavant "La Teva Feina").

La Teva Feina es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d'aquests llocs web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.La Teva Feina entén per Empresa (d'ara endavant, “Empresa”) aquelles entitats que utilitzen els serveis de La Teva Feina i accedeixen als llocs web dels quals és titular Sucasuc, per a la publicació de les seves ofertes d'ocupació o cerques de “CV” en la base de dades de la Teva Feina.

2. Objecte

Les presents Condicions Legals regulen l'accés, l'ús per part de les Empreses als serveis del lloc web. La finalitat de La Teva Feina és la de proporcionar una plataforma que permet la trobada entre empreses i candidats en un entorn en línia, perquè generin nous llocs de treball i contactin, augmentin i millorin les seves relacions professionals. En aquest sentit, a través de la pàgina www.latevafeina.com, La Teva Feina té com a objecte a les empreses que puguin accedir al “CV” dels candidats registrats en La Teva Feina.

La Teva Feina es troba en contínua evolució i desenvolupament de noves eines que aportin valor als usuaris registrat en La Teva Feina. L'ús del lloc web implica la plena acceptació per part de les empreses de les disposicions incloses en les condicions legals en la versió publicada per La Teva Feina en el moment en què aquests accedeixen al lloc web així com les característiques i regles d'ús d'aquest. Per això, La Teva Feina recomana llegir periòdicament les presents Condicions Legals.

La utilització d'uns certs serveis oferts a les empreses a través del lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l’empresa també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents Condicions particulars pròpies.

La Teva feina, principalment té com a objectiu la promoció d'ofertes de treball i candidats situades en Andorra, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana.

Així mateix, el que es pretén és el flux d'ofertes i de candidats d'un lloc a un altre, promovent l'intercanvi d'ofertes i persones, principalment a/des de territoris descrits, per una raó objectiva de proximitat i també per el foment de l'acostament de persones a aquests territoris, coneixent la necessitat urgent de les empreses de la zona de contractar persones que satisfacin les necessitats d’ocupació que es precisin.

3. Serveis de La Teva Feina per a Empreses

Servei de gestió de les ofertes de treball publicades en La Teva Feina, que inclou:

3.1 Inserció d'ofertes de treball en www.latevafeina.com

3.2 Recepció dels CV inscrits en les ofertes realitzades.

3.3 Gestió del procés de selecció.

3.4 Serveis relacionats amb la gestió de la selecció de candidats i altres serveis que La Teva Feina consideri d'interès per a les empreses: xarxa de contactes professionals, servei de notícies, promocions i ofertes de terceres entitats.

3.5 Servei de Alertas. Recepció automàtica i gratuïta de CV per via electrònica. La Teva Feina ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques (correu electrònic) de manera ràpida, personal i gratuïta, els CV de Candidats que s'han inscrit en les ofertes que ha publicat l'Empresa.

3.6 Servei de comunicacions i comercials per via electrònica o telefònica.

3.7 La Teva Feina remetrà als usuaris registrats en el lloc web el següent tipus de comunicacions electròniques (correu electrònic o qualsevol nou mitjà de comunicació electrónica amb finalitats de publicitat i de prospecció comercial):

3.8 Les empreses autoritzen a *Latevafeina a usar la seva imatge, a fi de promocionar les seves ofertes d'ocupació en *RRSS. Igualment autoritza al fet que puguem publicar el seu logo en la nostra web, com a empresa registrada.

a) Notícies i promocions relacionades amb La Teva Feina, el sector de la selecció de personal, la formació, així com altres activitats empresarials que La Teva Feina consideri d'interès per als seus clients, especialment relacionades amb els altres llocs web de Sucasuc.

b) Notícies i promocions de terceres organitzacions. L'enviament d'aquestes comunicacions comercials serà realitzat, en tot cas, per La Teva Feina, sense que les organitzacions anunciants o beneficiàries de les accions publicitàries tinguin cap accés a les dades personals dels usuaris. Així mateix, el client haurà de sol·licitar expressament rebre aquestes comunicacions comercials, marcant la casella corresponent del formulari electrònic, podent desactivar aquesta possibilitat en el seu menú d'Empreses.

c) La Teva Feina, estableix dos mecanismes mitjançant els quals els usuaris que ho sol·licitin puguin excloure's dels serveis de comunicacions electròniques de manera senzilla i gratuïta. Per a això, l'usuari haurà d'entrar en el menú d'Empreses, i desactivar l'opció d'enviament en l'apartat de comunicacions electròniques. Així mateix, podran excloure's d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos dels correus electrònics.

4. Procés d'alta en el servei

4.1. El procés d'alta en el servei consta de dos passos.

En el primer pas l'empresa ha de completar les dades de contacte (nom d’empesa, correu electrònic, país, parròquia o provincia, población, adreça NRT o CIF i telèfon de contacte) i acceptar les Regles d'ús i característiques del servei de La Teva Feina, i les presents Condicions Legals i de Contractació, les quals inclouen la Política de Privacitat que serà aplicable al tractament de les dades personals facilitades per l'Empresa per a l'activació del compte.

Per a la consecució dels fins del lloc web i amb la finalitat de validar les dades de l'empresa, La Teva Feina es podrá posar en contacte amb l'empresa que hagi completat el pas primer del formulari d'alta, en un termini màxim de 24 hores laborables, des de la sol·licitud d'inscripció o validarà les dades internament.

Una vegada verificada l'empresa, en el segon pas, l'usuari ha de completar les dades de l'Empresa (tipus d'empresa i descripció de l'Empresa que veuran els candidats en les ofertes que l'usuari publiqui). Aquestes dades es procediran a validar pel personal d'Atenció al Client de Sucasuc. Tramitada i validada l'empresa, l'usuari podrà contractar els serveis que ofereix La Teva Feina. En el cas de tenir la condició d'autònom, haurà d'estar donat d'alta com a autònom en la CASS o Seguretat Social.

4.2. Inici del servei, condicions de pagament.

El servei entrarà en vigor en el moment en què l'empresa manifesti la seva conformitat i acceptació de les condicions legals de contractació. Així mateix, l'empresa declara haver llegit íntegrament les presents condicions i les accepta.

En contraprestació al servei, l'empresa ingressarà a La Teva Feina l'import indicat en “Pagament de Serveis”, respectant sempre la durada i les condicions de pagament indicades en aquesta. Per això, l'empresa s'obliga a satisfer puntualment tots els pagaments deguts. Cap oferta de treball serà publicada sense que l'empresa hagi validat el seu contingut, contractat i satisfet l'import que correspongui en cada cas. Els pagaments podran ser efectuats en targeta de crèdit/dèbit Visa o Mastercard, domiciliació bancária o transferência, quedando a criterio de La Teva Feina.

La Teva Feina es reserva el dret de descatalogar i/o modificar les característiques dels serveis contractat migrant-los a serveis iguals o superiors i informant l'empresa amb un preavís mínim de trenta (30) dies. No obstant això, l'empresa tindrà la possibilitat de rescindir el contracte sense cap penalització en un termini de trenta (30) dies des de la notificació de la modificació per part de la Teva Feina.

4.3. Cessió posició contractual.

Sucasuc es reserva el dret a cedir els drets contractuals de les presents condicions generals i particulars i dels llocs webs, a l'empresa que consideri, amb l'únic requisit la notificació a cada empresa de tal fet, al mail indicat en el registre d'aquesta.

4.4. Causes de resolució.

Qualsevol de les parts podrà resoldre el contracte en el cas que l'altra part cessi en les activitats pròpies de l'objecte social, o per incompliment greu de l'altra part de qualsevol de les obligacions previstes.

La Teva Feina podrà resoldre el contracte en cas que l'empresa incomplís qualsevol de les seves obligacions contingudes en les presents condicions, regles d'ús i condicions del servei, i no esmeni tal incompliment en el terme de deu (10) dies naturals a comptar a partir de la notificació per part de La Teva Feina. Durant aquest terme La Teva Feina podrà suspendre el servei.

En el supòsit de resolució del contracte actual per part de La Teva Feina a conseqüència de l'incompliment de l'empresa, aquesta haurà de satisfer les quantitats adequades pels serveis prestats per La Teva Feina fins a aquest moment.

5. Obligacions de l'Empresa

L'empresa es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d'aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte a les candidats.

L'empresa i el seu personal amb accés a La Teva Feina, hauran de guardar el degut secret sobre tota aquella informació que s'inclogui en La Teva Feina, especialment, a la informació dels candidats.

L'empresa ha de seleccionar l'identificador i la contrasenya, informació que es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'empresa haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'empresa és l'única responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a La Teva Feina. En el cas que l'empresa conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de La Teva Feina al més aviat possible. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei.

Tota la informació que faciliti l'empresa a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l'empresa garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'empresa mantenir tota la informació facilitada a La Teva Feina permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l'empresa. En tot cas, l'empresa serà l'única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a La Teva Feina o a tercers per la informació que faciliti.

L'Empresa s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos, etc.) i altres elements d'aquest Lloc web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

L'empresa és l'única responsable de les relacions que estableixi amb els candidats de La Teva Feina. La Teva Feina es reserva el dret a limitar el nombre de contactes que estableixi l'Empresa amb candidats i, en determinades circumstàncies, prohibir les comunicacions amb candidats a través dels Serveis per La Teva Feina oferts o limitar de qualsevol altra manera el seu ús d'aquests serveis.

La Teva Feina, així mateix, es reserva el dret, a realitzar un seguiment de les converses i disputes que puguin produir-se entre candidats i Empreses i, si així ho considera necessari, a restringir, suspendre o tancar el compte de l'empresa si considera, a la seva sencera discreció, que és necessari per al correcte compliment de les presents Condicions Legals.

De manera il·lustrativa i no limitatiu, està prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin altres candidats o empreses o, utilizar, publicitar oferir o distribuir continguts pornogràfics, utilitzar continguts protegits legalment sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

6. Activitats o accions expressament prohibides.

Es prohibeix expressament a l'empresa les següents accions:

a) Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del lloc web així com intentar desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifratge o qualsevol altre element de seguretat.

b) Utilitzar eines de robots d'extracció automàtica de dades, complements o plug-ins d'extracció de dades i similars que posen en risc la seguretat i protecció de dades personals de La Teva Feina.

c) Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web.

d) Difondre, reproduir o comunicar públicament continguts del lloc web de La Teva Feina, d'empreses o tercers, sense l'autorització prèvia del titular dels drets.

e) Tota acció apta per a perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de La Teva Feina, especialment per a sobrecarregar-la.

f) A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Legals, així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de La Teva Feina, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera, danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la Teva Feina, dels seus membres o de qualsevol usuari registrat, particular o organització.

g) Utilitzar o intentar usar el compte d'una altra empresa i/o persona.

h) Divulgar o facilitar informació protegida per llei a causa de relacions contractuals o fiduciàries (com tenir informació privilegiada o informació propietat d'una altra persona i confidencial en virtut d'una relació laboral o un contracte de confidencialitat).

i) Compartir o facilitar a terceres entitats no vinculades a www.latevafeina.com informació relativa als ports d'accés, clau d'accés i identificador d'usuaris o qualsevol altra informació relativa als permisos d'accés a La Teva Feina. Així mateix, permetre l'accés al seu menú privat d'empreses a persones físiques o jurídiques no validades per La Teva Feina. En aquest sentit, com a empresa, es compromet a mantenir en secret les seves claus d'accés al servei de La Teva Feina i a no compartir-les amb tercers.

j) Utilitzar informació, continguts o altres dades vistes o obtingudes a través de La Teva Feina per a prestar serveis que, a criteri exclusiu de La Teva Feina, competeixin amb La Teva Feina.

k) Sol·licitar als candidats el registre en terceres plataformes sense aprovació expressa de La Teva Feina així com condicionar la continuïtat dels processos de selecció, iniciats a través de La Teva Feina, al registre del candidat en una plataforma aliena a La Teva Feina.

l) Enviar missatges als candidats de manera massiva o amb finalitats comercials, promocionals o publicitaris.

m) Descarregar CV dels candidats.

n) Transferir informació de candidats i el seu “CV” fos de la plataforma de La Teva Feina i que no hagi estat prèviament permesa per La Teva Feina. Els permisos de l'empresa com a usuària de la plataforma de La Teva Feina, estaran condicionats a la durada del servei i a la modalitat del servei contractat. L'empresa no podrà gestionar el “CV” dels candidats fora de l'àrea de gestió de la plataforma de www.latevafeina.com.

o) Utilitzar la informació dels candidats i recursos de La Teva Feina per a activitats que no es trobin directament relacionades amb el servei contractat.

p) Queda prohibit posar forma de contacte directa en el text dels anuncis (telèfon o mail).

L'empresa que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi derivats de l'incompliment de les obligacions i podrà comportar el bloqueig del servei de La Teva Feina. En el seu cas, La Teva Feina podrà proposar mesures precedents davant actes d'incompliment d'aquestes prohibicions perquè cessin i es corregeixin immediatament.

7. Ús de la base de dades de la Teva Feina

7.1. Per al compliment del servei de publicació d'ofertes en La Teva Feina i al servei per a consultar la base de dades de La Teva Feina, l'Empresa ha de tenir en compte que les dades personals i curriculars dels candidats només seran accessibles, atès el nivell de privacitat seleccionat pel propi Candidat.

Així mateix, l'Empresa només podrà tractar les dades personals als quals tingui accés ateses les condicions previstes en les presents condicions i a les Regles d'ús i característiques del servei de La Teva Feina.

7.2. L'empresa es compromet a utilitzar les dades personals dels candidats segons el que es preveu la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades, la llei orgànica (ESP) 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals i Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protección de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i l'accés a dades serà d'acord amb les finalitats explícites i legítimes d'acord amb l'objecte del servei.

La Teva Feina concedeix a l'empresa una llicència d'ús temporal de la base de dades dels candidats que permet l'accés (visualització i gestió) de les dades, però sense la facultat d'exportar les dades dels candidats ni per a utilitzar-lo en altres plataformes alienes a La Teva Feina.

Per això, l'Empresa es compromet expressament a:

• No cedir les dades personals a persones físiques o jurídiques diferents de les que poguessin haver estat expressament autoritzades per contracte. Per això, l'empresa haurà de protegir les dades personals als quals tingui accés garantint la seva confidencialitat i sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites, que infringeixin les condicions contractuals de La Teva Feina i/o normativa vigent.

• Informar La Teva Feina a través del següent correu electrònic: dades@latevafeina.com de qualsevol sol·licitud de supressió, oposició, rectificació, limitació i/o accés que pogués rebre l'empresa dels candidats inscrits en la seva oferta, a fi i efecte, que La Teva Feina pugui atendre la petició en els terminis estipulats en la normativa de protecció de dades.

8. Responsabilitat

L'Empresa garanteix a la Teva Feina que tota la informació i detalls de l'oferta de treball compleix la legalitat vigent, respecta les directrius disposades en el conveni col·lectiu, en el seu cas, que pugui correspondre i no contravé la normativa laboral.

L'Empresa manifesta i garanteix que la inclusió del logo corporatiu de la mateixa (en el cas que aquest servei estigui inclòs en els serveis contractats) en el lloc web de La Teva Feina, no suposa l'incompliment ni la violació de cap obligació legal o compromís adquirit amb tercers.

Així mateix, l'empresa garanteix a La Teva Feina que tota la informació personal i empresarial que faciliti és exacta i actualitzada de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'empresa. L'empresa ha de mantenir en tot moment actualitzada la informació relativa a aquesta, sent l'Empresa l'única responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a La Teva Feina i dels perjudicis que pugui causar per això a La Teva Feina o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per La Teva Feina.

9. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web de la Teva Feina es regeix per les lleis andorranes i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial, quedant reservats tots els drets d'explotació.

Els textos, dissenys, imatges, àudio, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de La Teva Feina i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web ja sigui mitjançant l'enviament del formulari de registre o mitjançant els acords de cessió de drets d'explotació que aquests han estipulat amb La Teva Feina.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de La Teva Feina o de tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.La Teva Feina no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts d'aquest.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per l'empresa és d'exclusiva responsabilitat dels mateixos i mai de La Teva Feina.

10. Enllaços, "links" a pàgines de tercers

La Teva Feina inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers a fi de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

La Teva Feina no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre La Teva Feina i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

11. Política de Privacitat i Protecció de dades

Si l'usuari d'empresa decideix registrar-se en La Teva Feina, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats als quals està destinat el lloc web. A continuació exposem les finalitats per a les quals es tractaran les dades, el termini de conservació, la base legal, els destinataris i els drets a les quals l'Usuari té dret en usar els serveis de la Teva Feina.

La Teva Feina tractarà les dades personals dels Usuaris d'empreses per a les següents finalitats:

a) En crear el compte d'usuari en La Teva Feina es tractaran dades per a poder prestar el servei contractat, així com atendre les consultes que l'empresa.

b) En el cas que les consultes siguin ateses telefònicament, gravar la conversa entre l'empresa e La Teva Feina per motius de qualitat. En el moment de la crida se sol·licitarà el consentiment de l'interessat per a efectuar l'enregistrament d'aquesta.

c) Prevenir abusos i fraus en l'ús dels serveis de La Teva Feina (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de spam, entre altres).

d) Analitzar l'ús que els usuaris fan de La Teva Feina amb l'objectiu per a poder desenvolupar i millorar el funcionament de La Teva Feina.

e) Cedir dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

12. Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb La Teva Feina, l'Usuari sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

13. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades radica en:

a) L'execució d'un contracte amb Sucasuc en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 3) anterior.

b) El consentiment de l'interessat en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 11) anterior.

c) En l'interès legítim de Sucasuc en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 4). Per a la finalitat indicada en l'apartat 6), l'interès legítim consisteix a poder prevenir el frau o un ús inadequat dels nostres serveis per a mantenir la seguretat i qualitat del servei en Sucasuc. I per a la finalitat indicada en l'apartat 11), l'interès legítim consisteix a poder desenvolupar i millorar el servei de Sucasuc.

d) El compliment d'obligacions legals aplicables a Sucasuc en relació amb la finalitat indicada en l'apartat 7).

14. Destinataris

Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Sucasuc, com ara serveis d'allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d'enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. Sucasuc ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Sucasuc amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.

Les dades personals també podran ser cedits a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.

15. Drets

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si en Sucasuc estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, l'usuari té dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular de l'usuari, aquest podrà oposar-te al tractament de les seves dades. Sucasuc deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l'usuari pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si l'Usuari desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant un correu electrònic a empresa@latevafeina.com.

Alternativament, l'usuari també pot dirigir-se a La Teva Feina mitjançant correu postal en la següent adreça: Sucasuc, Av. El Través 31, Baixo A, AD400 La Massana. Dirigit a Atenció a Empreses i indicant en el sobre “Protecció de Dades Empreses La Teva Feina”. És necessari facilitar la major informació possible sobre la sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que s'utilitza per als serveis de La Teva Feina.

Finalment, informem que pots dirigir-te davant l'Agència Andorrana i Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades personals.

16. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del Lloc web es regiran per la legislació andorrana.

Per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació dels serveis i continguts de la Teva Feina i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert, La Teva Feina i l’empresa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.