Condicions Legals de la Teva Feina per Candidats i política de privacitat i terms d’us

1. Informació Legal

Sucasvc, SL, (d'ara endavant, “Sucasuc”), amb domicili en La Massana, Principat d'Andorra, en Av. El Través 31, Baixo A; proveïda de NRT L-173416-Z, correu electrònic empresa@latevafeina.com, és la titular i propietària del lloc web indicat en el domini www.latevafeina.com, www.latevafeina.ad, www.latevafeina.es, www.latevafeina.cat, (d'ara endavant "La Teva Feina").

La Teva Feina es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d'aquest llocs web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous. La Teva Feina entén per candidat (d'ara endavant, el “candidat”), els usuaris persones físiques que busquen ocupació o serveis relacionats amb el món laboral o l'orientació professional, que utilitzin els serveis de La Teva Feina i accedeixin als llocs web dels quals és titular Sucasuc.

2. Objecte

Les presents Condicions Legals regulen l'accés, l'ús per part dels candidats als serveis del lloc web. La finalitat de La Teva Feina és la de proporcionar una plataforma que permet la trobada entre empreses i candidats en un entorn en línia, perquè generin nous llocs de treball i contactin, augmentin i millorin les seves relacions professionals. En aquest sentit, a través de la pàgina www.latevafeina.com, La Teva Feina té com a objecte facilitar al candidat que pugui accedir a ofertes de treball publicades per les empreses.

La Teva Feina es troba en contínua evolució i desenvolupament de noves eines que aportin valor als usuaris registrat en La Teva Feina. L'ús del lloc web implica la plena acceptació per part dels candidats de les disposicions incloses en les condicions legals en la versió publicada per La Teva Feina en el moment en què aquests accedeixen al lloc web així com les característiques i regles d'ús d'aquest. Per això, La Teva Feina recomana llegir periòdicament les presents Condicions Legals.

La utilització d'uns certs serveis oferts als candidats a través del lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, el candidat també ha de llegir atentament i acceptar, si fos el cas, les corresponents Condicions particulars pròpies.

3. Serveis de la Teva Feina per a candidats

S'enumeren els serveis que La Teva Feina presta al candidat:

3.1 Inscripció del candidat de manera gratuïta en els llocs web de La Teva Feina a través del procés d'alta de candidat, per a la trobada amb empreses.

3.2 Selecció del nivell de privacitat del “CV” i del perfil públic.

3.3 Serveis i eines per a la gestió de la cerca d'ocupació a través de la plataforma La Teva Feina.

3.4 Ser buscat, d'acord amb el nivell de privacitat seleccionat, a través de la base de dades de candidats registrats en La Teva Feina.

3.5 Recepció automàtica i gratuïta d'ofertes per via electrònica. La Teva Feina ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques (correu electrònic) les ofertes d'ocupació que més s'adeqüen al candidat. Per a això, que aquest ha de seleccionar prèviament les àrees professionals del seu interés. El resum de les ofertes es rebrà un dia a la setmana.

A més, de manera opcional, podrà triar altres criteris de selecció. La Teva Feina estableix dos mecanismes mitjançant els quals els candidats puguin excloure's d'aquest servei de manera gratuïta: a través del menú privat 'Menú Privat' i seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos del correu electrònic.

3.6 Serveis de comunicacions electròniques promocionals sobre el sector de la selecció de personal, sobre uns altres sites pertanyents a Sucasuc així com de terceres empreses amb les quals La Teva Feina tingui relació dels sectors, entre altres, de la selecció i cerca d'ocupació.

3.7 Altres serveis que La Teva Feina pugui crear i que considera d'interès per als candidats com a consells, formació, xarxa de contactes professionals, espais de diàlegs, accés a notícies, entre altres.

4. Obligacions del candidat

La Teva Feina condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis al previ emplenament del corresponent registre del candidat al lloc web. L'Usuari ha de seleccionar l'identificador i la contrasenya, informació que es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

El candidat es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d'aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte als altres Usuaris.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, el candidat haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, el candidat és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a La Teva Feina. En el cas que el candidat conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de La Teva Feina al més aviat possible. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti el candidat a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, el candidat garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Així mateix, el candidat garanteix que és major de 16 anys.

D'igual forma, serà responsabilitat del candidat mantenir tota la informació facilitada a la Teva Feina permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real del candidat En tot cas, el candidat serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a La Teva Feina o a tercers per la informació que faciliti.

El candidat s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos, etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

La Teva Feina es reserva el dret a limitar el nombre de contactes que estableixi el candidat amb empreses i, en determinades circumstàncies, prohibir les comunicacions amb empreses a través dels Serveis per La Teva Feina oferts o limitar de qualsevol altra manera el seu ús d'aquests Serveis.

La Teva Feina, així mateix, es reserva el dret, a realitzar un seguiment de les converses i disputes que puguin produir-se entre candidats i empreses i, si així ho considera necessari, a restringir, suspendre o tancar el compte del candidat si considera, a la seva sencera discreció, que és necessari per al correcte compliment de les presents Condicions Legals.

De manera il·lustrativa i no limitatiu, està prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin altres candidats o empreses o, utilizar, publicitar oferir o distribuir continguts pornogràfics, utilitzar continguts protegits legalment sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

Així mateix, es prohibeix expressament al candidat les següents accions:

a) Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del lloc web així com intentar desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifratge o qualsevol altre element de seguretat.

b) Utilitzar eines de robots d'extracció automàtica de dades, complements o plug-ins d'extracció de dades i similars que posen en risc la seguretat i protecció de dades personals de La Teva Feina.

c) Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web.

d) Difondre, reproduir o comunicar públicament continguts del lloc web de La Teva Feina, d'empreses o tercers, sense l'autorització prèvia del titular dels drets.

e) Tota acció apta per a perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de La Teva Feina, especialment per a sobrecarregar-la.

f) A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Legals, així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de La Teva Feina, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera, danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el lloc web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de La Teva Feina, dels seus membres o de qualsevol usuari registrat, particular o organització.

g) Utilitzar o intentar usar el compte d'una altra persona o crear una identitat falsa en La Teva Feina.

h) Divulgar o facilitar informació protegida per llei a causa de relacions contractuals o fiduciàries (com tenir informació privilegiada o informació propietat d'una altra persona i confidencial en virtut d'una relació laboral o un contracte de confidencialitat).

i) Utilitzar informació, continguts o altres dades vistes o obtingudes a través de la Teva Feina per a prestar serveis que, a criteri exclusiu de La Teva Feina, competeixin amb La Teva Feina.

El candidat que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi derivats de l'incompliment de les obligacions i podrà comportar el bloqueig del servei de La Teva Feina. En el seu cas, La Teva Feina podrà proposar mesures precedents davant actes d'incompliment d'aquestes prohibicions perquè cessin i es corregeixin immediatament.

5. Contingut facilitat pel candidat

La Teva Feina no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibida la facilitació de continguts:

a) Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

b) Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en La Teva Feina.

c) Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres candidats, empreses o tercers i en general qualssevol continguts que La Teva Feina consideri no apropiats.

d) Que continguin dades de caràcter sensible (és a dir, dades relacionades amb la ideologia, la religió, les creences, l'afiliació sindical i la informació que es refereix a l'origen racial, a la salut i a la vida sexual.)

e) I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, La Teva Feina es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del Lloc web aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de la Teva Feina.

La Teva Feina no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts.

De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per a assegurar els principis de qualitat de la Teva Feina així com les normes aquí indicades. Així mateix, La Teva Feina informa que podrà eliminar del Lloc web continguts il·legals o presumptament il·legals sense previ avís.

Qualsevol candidat que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent ha de saber que haurà d'assumir la responsabilitat dels perjudicis i conseqüències derivades d'aquesta.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis andorrans i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els textos, dissenys, imatges, àudio, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de la Teva Feina i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web ja sigui mitjançant l'enviament del formulari de registre o mitjançant els acords de cessió de drets d'explotació que aquests han estipulat amb La Teva Feina.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest Lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de La Teva Feina o de tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

La Teva Feina no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts d'aquest.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels candidats és d'exclusiva responsabilitat dels mateixos i mai de la Teva Feina.

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la legislació andorrana.

7. Enllaços, "links" a pàgines de tercers

La Teva Feina inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers a fi de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

La Teva Feina no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre La Teva Feina i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

8. Política de Privacitat i Protecció de dades

La Teva Feina és conscient que per als candidats és summament important que es doni un tractament responsable en la gestió de les seves dades personals. Per això La Teva Feina compleix totes les normes legals de protecció de dades que siguin aplicables, i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades, la llei orgànica (ESP) 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals i Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protección de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió d'aquestes dades.

Si el candidat decideix registrar-se en La Teva Feina, se sol·licitaran les dades necessàries per a la consecució dels fins i finalitats als quals està destinat el Lloc web.

A continuació exposem les finalitats per a les quals es tractaran les dades, el termini de conservació, la base legal, els destinataris i els drets a les quals l'Usuari té dret en usar els serveis de La Teva Feina.

La Teva Feina tractarà les dades personals dels candidats per a les següents finalitats:

a) En crear el compte d'usuari en La Teva Feina es tractaran dades per a poder prestar el servei contractat, així com atendre les consultes que hi hagi.

b) Prevenir abusos i fraus en l'ús dels serveis de La Teva Feina (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de spam, entre altres).

c) Analitzar l'ús que els Usuaris fan de La Teva Feina amb l'objectiu per a poder desenvolupar i millorar el funcionament de La Teva Feina.

d) Cedir dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Una vegada registrat en La Teva Feina, el candidat ha d'accedir al seu menú privat i seleccionar el nivell de privacitat de les dades personals facilitades a La Teva Feina. El nivell de privacitat triat pot ser modificat pel candidat en qualsevol moment accedint al seu menú privat.

El candidat pot triar entre dos nivells de privacitat:

• Màxima: Tindran accés al currículum actualitzat i a les dades personals identificatives únicament aquelles empreses a les ofertes de les quals el candidat s'hagi inscrit alguna vegada. La resta d'empreses no tindran accés al currículum i dades personals del candidat i no apareixeràs en suggeriments ni en resultats de cerca de La Teva Feina.

• Normal: El currículum serà visible per a totes les empreses registrades en La Teva Feina. No obstant això, amb la privacitat normal, el candidat pot seleccionar quines dades personals identificatius mostrar a l'empresa quan aquesta li busqui en la base de dades de candidats. Únicament accediran a les dades personals identificatives seleccionats pel candidat i, en tot cas, al currículum facilitat per aquest. Així mateix, el currículum és accessible també per a aquelles empreses a les ofertes de les quals s'hagi inscrit el candidat.

9. Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades mentre duri la relació amb La Teva Feina, l'Usuari sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

10. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades radica en:

El consentiment de l'interessat en relació amb la finalitat de poder participar en processos selectius, segons ofertes de treball publicades per les diferents empreses, sent l'interessat directament, que depenent del seu nivell de privacitat seleccionat, en el seu perfil, dona trasllat a les empreses que consideri, de les seves dades personals, si així ho consent tàcitament, no sent obligatori, en cap cas, a fi d'entrar en processos selectius empresos per empreses, que està a la cerca de candidats.

11. Destinataris

Les dades dels candidats podran ser cedits, a les empreses que estan a la cerca de candidats, sempre que el candidat així ho expressi i presti el consentiment tàcit en subscriure's a una oferta de treball, promoguda per una empresa. Igualment, les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Sucasuc, com ara serveis d'allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d'enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. Sucasuc ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Sucasuc amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.

Les dades personals també podran ser cedits a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.

12. Drets

L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si en Sucasuc estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, l'usuari té dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular de l'usuari, aquest podrà oposar-te al tractament de les seves dades. Sucasuc deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l'usuari pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si l'usuari desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant un correu electrònic a candidat@latevafeina.com.

Alternativament, l'usuari també pot dirigir-se a La Teva Feina mitjançant correu postal en la següent adreça: Sucasuc, Av. El Través 31, Baixo A, AD400 La Massana. Dirigit a Atenció a candidats i indicant en el sobre “Protecció de Dades candidats La Teva Feina”. És necessari facilitar la major informació possible sobre la sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que s'utilitza per als serveis de La Teva Feina.

Finalment, informem que pots dirigir-te davant l'Agència Andorrana i espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades personals.

Aquesta informació es proporcionarà de manera detallada en el moment del registre mitjançant la informació addicional sobre Protecció de Dades.

Els camps marcats com a obligatoris en el formulari de registre a emplenar pel candidat són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

El candidat garanteix que les dades personals facilitades a La Teva Feina són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests. També garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la seva situació actual. Correspon i és la seva obligació mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a La Teva Feina o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts.

13. Recorda el meu equip

Recordarem el teu e-mail i la teva contrasenya perquè puguis inscriure't en ofertes, actualitzar el teu CV, etc. sense haver de tornar a introduir-los cada vegada que entris en La Teva Feina. Només te'ls tornarem a demanar passats 7 dies sense accedir a La Teva Feina. Deixarem de recordar-los des del moment en què premis “Sortir”. Recorda tancar la teva sessió quan utilitzis equips compartits.

14. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la legislació andorrana.

Per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació dels serveis i continguts de La Teva Feina i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert, La Teva Feina i el candidat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.